(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 6de Jaargang Nr.1, 4 oktober 2002)

Nieuws van dorpsbelang

Dorpsvernieuwing

Steeds meer Garipers ervaren de dorpsvernieuwing aan den lijve, want aan een zekere overlast valt uiteraard niet te ontkomen.

Op de Easterein is de bestrating in elk geval klaar. Tijdens de optocht was dit gedeelte gestremd, hetgeen een hele teleurstelling was voor de buurtvereniging, die net een nieuwe erepoort had gemaakt, die nu niet gebruikt kon worden. Voor de rest kon de optocht gewoon doorgaan.

De Greate Buorren is tot de Inialoane opgebroken. De rest komt in de tweede fase, zodat het opgebroken wegvak door de vorderende nieuwe bestrating steeds kleiner wordt.
Heel opmerkelijk was de oude fundering bestaande uit een vleilaag van waaltjes onder een zandbed, die nu weer vrij kwamen. Volgens opzichter De Zee worden de vrijgekomen waaltjes weer gebruikt in de kantbestrating van de Inialoane. Als er nog mensen zijn, die weten wanneer deze fundering van waaltjes is aangebracht wil dorpsbelang dit graag weten.
De te planten bomen en heggen zullen in een later stadium worden aangebracht.
Op de Brandsmaloane is een pvc-riool aangebracht ter plaatse van de oude sloot en de parkeerplaats ten behoeve van de afwatering van de sportvelden. Als de terreinomstandigheden het toelaten wordt na de riolering het asfalt aangebracht van het nieuwe voetpad en de rijbaan. Ook het asfalteren van het Tennispaadsje en het gedeelte Inialoane buiten bebouwde kom staat rond deze tijd op de planning. Volgens opzichter Luut de Zee was op de Brandsmaloane aanvankelijk een molgoot met kolken gepland tussen het asfalt en de kantbestrating voor de woningen. I.v.m. een goede afwatering van de erven moet de goot bij nader inzien eigenlijk direct langs de perceelsgrens worden aangebracht. Mochten mensen hier vragen over hebben dan kunnen ze de Zee bellen op 06 - 5336 1648.
Op de Inialoane wordt op dit moment ook druk gewerkt vanaf de bebouwde komgrens richting Bijlsma. Wat ook hier weer opvalt is de versmalling van de rijbaan, hetgeen de automobilist moet stimuleren om langzaam te rijden. Tenslotte wordt de gehele bebouwde kom 30-km zone. De verweerde betonstenen in de rijbaan worden vervangen door gebakken stenen met een veel betere uitstraling, die passend is bij de omringende bebouwing.

De planologische procedure, die nodig is voor het realiseren van het seniorencomplex heeft helaas weer een tijdje stil gelegen, maar wordt volgens een woordvoerder van de gemeente nu snel ter hand genomen. Laten we hopen dat de procedure vlot zal verlopen, zodat volgend jaar de bouw van het seniorencomplex dan ook eindelijk van start kan gaan. De Corporatie Holding Friesland heeft inmiddels een zogenaamde investeringsbeslissing genomen om met de nieuwbouw te beginnen. De gemeente is met aannemers in onderhandeling om de loods op korte termijn te slopen, zodat de oudejaarscommissie moet uitzien naar een alternatieve accommodatie.
Wat de locatie Smedes B.V. aan de Lytse Buorren betreft wordt er op dit moment achter de schermen druk gewerkt. Op dit moment gaan we er vanuit dat Smedes B.V. volgend voorjaar kan verhuizen naar Sumar, zodat daarna de gebouwen kunnen worden gesloopt en de grond kan worden gesaneerd waarna een projectontwikkelaar het nieuwbouwplan kan realiseren. Hopelijk wordt de voortgang van de herinrichting straten niet door sloop en nieuwbouw vertraagd.
Ten aanzien van het budget woningverbetering is er nog geen zicht op de middelen, die de provincie beschikbaar zal stellen. Zodra dit bekend is zal de gemeente de woningbezitters, die voor subsidie in aanmerking komen hierover berichten. Ook het budget voor de kunstregeling hangt hiermee samen.

Tennispaadsje

Dorpsbelang heeft bij de gemeente het verzoek ingediend om het pad naar de tennisbaan de officiële naam "Tennispaadsje" te geven. Inmiddels ontving dorpsbelang het bericht dat de naam Tennispaadje was vastgesteld door B&W. Dorpsbelang staat er echter op dat de gemeente "geef Frysk" gebruikt. Inmiddels heeft de gemeente laten weten dat er in elk geval een bordje komt met de bedoelde "s".

Jeugdhonk

De jeugdcontainer achter de tennisbaan heeft inmiddels weer een nieuwe doelgroep bestaande uit een groep 14-jarigen. De jeugd heeft inmiddels de container weer helemaal opgeknapt en heeft het er inmiddels prima naar de zin. Nu is het zaak om het geheel ook netjes te houden. Karel Pander en Klaas Veltman zullen voor elke vergadering een inspectie uitvoeren en zo nodig zaken met de jeugd bespreken.

Landinrichting Garyp-Sumar

Op dinsdag 17 september heeft de Landinrichtingscommissie voorlichting gegeven over haar voorgenomen plannen. Tevens was er de gelegenheid om bedenkingen in te dienen tegen het plan.


Waarom deze voorlichting?
Omdat de planvorming in de fase is gekomen waarbij binnenkort door Gedeputeerde Staten (GS) definitief zal worden beslist of het plan in uitvoering zal worden genomen. Hieraan voorafgaande is zowel het Raamplan( plan op hoofdlijnen) als ook de eerste uitvoeringsmodule o.a. op het gemeentehuis, ter visie gelegd. De ter inzage legging is van 9 september tot 7 oktober. Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) is inspraak vereist en kunnen bedenkingen tegen de plannen worden ingediend bij de provincie. Bedenkingen moeten uiterlijk 7 oktober binnen zijn.
Na vaststelling van het plan door GS staat de mogelijkheid open om bezwaar in te dienen tegen het genomen besluit. Na afhandeling van deze bezwaren kan daadwerkelijk aan de uitvoering worden begonnen.

Waarom deze zware procedure?
Deze procedure is in de plaats gekomen van de vroeger toegepaste methode van stemming door de rechthebbenden. Thans wordt de beslissing na inspraak genomen door GS.

Wat is het Raamplan?
Het Raamplan is een integraal plan voor het betreffende gebied. Hierin is een globaal einddoel beschreven. De doelstellingen zijn aangegeven, de maatregelen om die doelstellingen te realiseren, hoe de grondverwerving voor die doelen zal plaatsvinden en welke instrumenten zullen worden gebruikt om de doelen te realiseren. Een voorbeeld van een instrument is kavelruil, maar ook gerichte aankopen kunnen worden aangewend. De uitvoering vindt plaats in modules met een looptijd van 4 jaar.

Wat wordt er zoal uitgevoerd in de eerste module?

 • Het verbeteren van de landbouwkundige structuur in het gebied door middel van vrijwillige kavelruil. Het bijzondere daarbij is dat er zgn. BBL grond beschikbaar is om het ruilproces te vergemakkelijken. Ook bijzonder is dat de commissie kavelaanvaardings-werkzaamheden kan subsidiëren. Dat betekent dat nieuw geruilde percelen in dezelfde aard en hoedanigheid worden gebracht als de ingebrachte percelen. Denk daarbij aan drainage, vlakligging e.d. Gesubsidieerde boerderijverplaatsing is mogelijk. Dit kan een oplossing zijn voor het vrijmaken van het over- en weergebruik van percelen ter weerszijden van een drukke weg, bv. langs de Easterein en de Westerein. De grondverwerving en de ruiling is ook bedoeld ten bate van verkeersoplossingen en het invullen van natuurwaarden.
 • Ten behoeve van het uitbreiden van recreatieve voorzieningen:
  Het aanleggen van een fietspad vanaf de Fonejachtbrug naar Earnewâld. Het aanleggen van een fietspad langs de Tikevaart. Het opknappen van een wandelpad over de polderdijk de Putten. Herstel van enkele recreatiepaden, aanleg van vis- en picknickplaatsen, aanleg van overstapplaatsen voor schaatsers en kanoërs, verplaatsing van het haventje de Tike.
 • Ten behoeve van landschap en cultuurhistorie:
  Aanleg en herstel van elzensingels, het wegwerken van achterstallig onderhoud van elzensingels, aanlegmogelijkheden voor erf- en wegbeplanting.
 • Ten behoeve van de natuur:
  Aankoop en of ruiling ten behoeve van toekomstige natuurgebieden de
  Putten en Zuidermeer. Ten behoeve van het realiseren van ecologische
  verbindingszones.
 • Ten behoeve van de waterhuishouding:
  Vergroting waterberging door het aanleggen van stuwen. Onderzoek naar de gevolgen van bodemdaling door gaswinning en eventueel te nemen maatregelen.
 • Ten behoeve van milieukwaliteit:
  Grondverwerving rond de waterwinput (13 ha). Aanpassing van de waterhuishouding rondom de stortplaats Gariperhoek.

Kosten
In totaal zullen in de komende 4 jaar ca. € 885.000 worden geïnvesteerd in en rond Garyp en Sumar. Ruim €
800.000 worden gedragen door de verschillende overheden. Ca. € 77.000 zal worden bijgedragen door
rechthebbenden die enig nut hebben van behaalde verbeteringen.

Planning van de uitvoering
1. 2003 herstel paden Poelsloane en Heidereed
2. 2003 aanleg vis en picknickplaatsen
3. 2004 fietspad langs de Tikevaart
4. 2004 opknappen wandelpad de Putten
5. 2004 wegbeplanting
6. 2004 onderzoek naar gevolgen gaswinning
7. 2003 Tevens zal ten behoeve van het bevorderen van
vrijwillige kavelruilen in 2003 door de commissie een wenszitting worden gehouden onder agrarische
grondgebruikers. Met behulp van de uitgebrachte wensen zal een ruilplan worden gemaakt. Op basis van
dat ruilplan kunnen plannen worden ontwikkeld voor ruilvoorstellen. Voor elke ruiling zijn 3 partijen
nodig om in aanmerking te komen voor vrijstelling van overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten.

Het adres voor het indienen van de bezwaren is: Gedeputeerde staten van Fryslân, afdeling Landelijk Gebied, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

Openbaar vervoer en voorzieningen.
U hebt allemaal kunnen lezen en of kijken naar de aandacht die door de pers is besteed aan het opheffen van lijn 53 door Garyp. De door de provincie genomen beslissing is op dit moment niet terug te draaien. Alle onrust is echter niet helemaal voor niets geweest. Wij hebben van de gemeente vernomen dat er bestuurlijk overleg is geweest met gedeputeerde Bijman over deze kwestie.

Er is afgesproken dat de ontwikkelingen de komende maanden zullen worden gevolgd en al naar gelang de ervaringen, de situatie in het voorjaar opnieuw zal worden bekeken. Maak dus veelvuldig gebruik van de belbus! Telefoon 0900-1961. Daaraan valt o.m. af te meten of er behoefte is aan een reguliere lijnbus.
Dorpsbelang heeft zich tot de gemeente gewend met het verzoek voor een betere verlichting langs de Mounehoek. Zodat de halte aan de Wâldwei bij donker veiliger valt te bereiken of te verlaten. Tevens is bij de gemeente aangedrongen op meer parkeerplaatsen bij de carpoolplaats bij de halte Gariperhoek.

Namens Dorpsbelang
Gjalt Faber en Egbert Harderingh

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 6de Jaargang Nr.1, 4 oktober 2002)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

 • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
 • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
 • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
 • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
 • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
 • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
 • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
 • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
 • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk