(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 6de Jaargang Nr.2, 13 december 2002)

Nieuws van dorpsbelang

Dorpsvernieuwing

Het voorontwerp-bestemmingsplan Garyp, invullocaties Wijmenga en Smedes B.V. en het bouwplan locatie Wijmenga heeft 4 weken ter inzage gelegen. Er is een zogenaamde art. 19 procedure van toepassing, hetgeen o.a. inhoudt dat er ook inspraakmogelijkheid is. Als de reacties binnen zijn gaat het geheel naar de “werkgroep overleg” van de provincie. Ook hier wordt de zaak weer ter visie gelegd.
Afhankelijk van de aard en omvang van de binnengekomen bezwaren kan er op zijn vroegst medio volgend jaar begonnen worden met de bouw van het seniorencomplex, maar dit kan dus ook nog weer later worden. De sloop van de loods Wijmenga is, als u dit leest, waarschijnlijk bijna voltooid. Dorpsbelang heeft er ook op aangedrongen de woning Wierda te slopen. Het laatste gerucht is dat Talma deze sloop voor oud- en nieuw alsnog overweegt.
Bij Smedes B.V. zijn 3 vrijstaande woningen gepland aan de Lytse Buorren en 6 twee-onder-een-kap woningen aan de Ljippenstâl. Daar de gemeente alsnog overweegt de beide woningen tussen de panden van Smedes B.V. te verwerven kan de nieuwbouw er uiteindelijk nog anders uit gaan zien. Een aanvraag voor een bouwvergunning van een projectontwikkelaar op de locatie Smedes B.V. was wat voorbarig, daar eerst het bestemmingsplan vastgesteld moet zijn.

De uitvoering van de dorpsvernieuwing verloopt sneller dan verwacht. De aannemer ligt nog steeds enkele weken voor op het schema. Er wordt wel zo nu en dan van de planning afgeweken. Dit heeft o.a. te maken met materialen, die in de ene straat vrij komen en die elders weer hergebruikt moeten worden. Zo is net nog weer een deel Tuije her ingericht, daar de vrijkomende waaltjes nodig waren om op Tsjerkepaed en Eendrachtsweg verder te kunnen.

Begin volgend jaar worden de Tuije en de Singel verder her ingericht. Inmiddels heeft de gemeente besloten begin 2003 toch een deel 2e fase te realiseren. Dat wil zeggen dat volgend voorjaar de Greatte Buorren wordt afgemaakt en dat de Lytse Buorren wordt opgepakt tot de locatie Smedes B.V. Het restant Lytse Buorren zal dan in een later stadium worden uitgevoerd.

Fietspad Gravinneloane

De benaming “fietspad” is wat een groot woord, want er is slechts sprake van dat de provincie op verzoek van dorpsbelang een veiliger situatie creëert voor de bewoners en haar bezoekers.
In het geval Sjouke Riemersma is men er niet uitgekomen om een vrijliggend fiets-voetpad te realiseren. Wel heeft de provincie bewerkstelligd dat de gemeente de “illegale brug” naar de Minnemawei zal gedogen.
Ten behoeve van de benzinepomp en de twee naastgelegen panden komt er een fiets-voetpad van 4 tegels ter plaatse van de bestaande sloot, die zal worden omgelegd. Als alles goed gaat is de uitvoering inmiddels gestart. In geval dat inmiddels is gebleken dat de slootspecie vervuild is wordt de uitvoering verschoven naar 2003.

Verlichting Mounehoek

De gemeente heeft het verzoek van dorpsbelang om de verlichting Mounehoek-bushalte Wâldwei te verbeteren i.v.m. het wijzigen van de buslijnen naast zich neergelegd. De gemeente stelt dat er een zekere mate van “comfort” aanwezig is wat de verlichting alhier betreft, terwijl wij het juist “eng” vinden. Bovendien beweert de gemeente dat de bushalte ook bereikbaar is met lijn 211. Wij kunnen ons niet voorstellen dat instappen in een belbus bij de Beuk, die maar één keer per twee uur rijdt, een redelijk alternatief is om veilig bij de bushalte Wâldwei te komen. Het antwoord van de gemeente vinden wij dus “shit”.

Carpoolplaats Gariperhoeke

Een verzoek van dorpsbelang voor een carpoolplaats Gariperhoeke is door de gemeente doorverwezen naar de provincie. We wachten dit verder af. De provincie kan tevens nog wachten op een brief van dorpsbelang aangaande de langdurige slechte situatie van het
“slecht fietspad” Easterein, een deel Westerein en de fietspaden Gariperhoek-Burgum.

Bestemmingsplan seniorencomplex

Ter plaatse van het seniorencomplex worden twee ontsluitingsweggetjes aangelegd, die nog van een naam moeten worden voorzien.

Naam straten

Wie bedenkt de mooiste naam?
Mensen met een creatief idee kunnen namen inleveren bij Therese Meinderstma, Brandsmaloane 1. U kunt de naam ook mailen naar g.vdmeer@hetnet.nl.
Reacties graag voor 1 januari binnen.
De officiële naam zal volgend voorjaar op de ledenvergadering worden vastgesteld. De inzender van de winnende naam kan rekenen op een verrassing van dorpsbelang.


Dorpsbelang/G. Faber

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 6de Jaargang Nr.2, 13 december 2002)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk