(Uit: 'Weekblad Actief', woensdag 21 maart 2001)

Garyp stelt eisen nieuwe rondweg

GARYP - In het kader van een snellere autoverbinding tussen Dokkum en de Wâldwei moet een eventuele nieuwe rondweg ten noorden van Garyp aan een aantal eisen voldoen. Dat is de visie van de meerderheid van de algemene ledenvergadering van dorpsbelang Garyp. Een minderheid voelt meer voor verbetering van de bestaande provinciale weg Burgum-Nijega, met beperkingen voor het 'sluipverkeer' via de Easterein/Westerein, de huidige Provinciale weg ten noorden van Garyp, zo bleek in de vergadering. De leden noemden acht punten, waaraan de nieuwe situatie moet voldoen: de geluidsoverlast moet beperkt blijven, natuur- en water- wingebieden (tussen Garyp en het Prinses Margrietkanaal komt een nieuw waterwingebied) moeten in stand gehouden worden, er moeten mogelijkheden blijven voor recreatie, het landschappelijk karakter van het gebied moet blijven bestaan, de boeren moeten niet belemmerd worden in het bedrijfsuitvoering, de huidige bebouwing dient te worden ontzien en uitbreiding van het binnenkort aan te leggen bedrijventerrein moet mogelijk blijven. Behalve over grote wegen werd ook gesproken over kleine paadjes. Het voetpad tussen Brandsmaloane en Feanhústerpaad krijgt de naam 'Tennispaadsje', zo besloot de vergadering.

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding