(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.4, 13 april 2001)

Stand van zaken dorpsvernieuwing

Veel mensen vragen "hoe zit het eigenlijk met de dorpsvernieuwing, wordt het nog wat?" En ouderen vragen zich vertwijfeld af "hoe zit het met het seniorencomplex, maak ik het nog mee om hier te gaan wonen?" Inderdaad. Het lijkt of er niets gebeurt. Er is nog niets zichtbaar. Toch is er het laatste jaar veel werk gezet door verschillende partijen en wordt er op dit moment druk onderhandeld. Ik heb hier iets over verteld op de ledenvergadering van dorpsbelang. Voor degene, die hier niet aanwezig waren volgt hier een verslag.

Commissie dorpsvernieuwing
In het voorjaar van 2000 is de commissie dorpsvernieuwing opgericht bestaande uit Hendrik Raap, Oebele Herder, Margreet Wijmenga en ondergetekende. Eerst hebben wij een excursie gemaakt met de gemeente naar Mûnein en Aldtsjerk om te zien hoe daar de dorpsvernieuwing is uitgevoerd. Vervolgens heeft de commissie een aantal randvoorwaarden opgesteld, waaraan de dorpsvernieuwing in Garyp moest voldoen. Na een aantal overleggen heeft de gemeente de dorpsvernieuwing weergegeven op 10 tekeningen, die vervolgens weer door de commissie zijn bekeken. Het plan zag er goed uit, hoewel er nog wel enige knelpunten waren. Gelukkig zijn we het op 21 februari eens geworden over de inrichting. Dit betekent niet dat wij altijd onze zin in kregen. Toch heeft de gemeente ¦ 350.000,- aan extra wensen van de commissie verwerkt op de tekeningen. De gemeente moet het plan nu eerst doorrekenen op de financiële haalbaarheid. Als dit meezit gaan de plannen voor nader overleg naar B&W. Als deze de plannen goed keurt wordt er waarschijnlijk nog voor de zomer een informatieavond belegd. Daarnaast kan iedere burger in het dorpshuis op één of twee middagen de situatie in zijn eigen woonomgeving met betrokken ambtenaren bespreken. Het is dan ook mogelijk bezwaar in te dienen, maar de ervaring is dat men er meestal in goed overleg wel uitkomt. Het plan met eventuele reacties gaat vervolgens naar de gemeenteraad. In het najaar kan het bestek gemaakt worden, zodat de uitvoering in 2002 kan starten. Dan zal ook de volgorde van uitvoering bepaald moeten worden. In principe zijn alle subsidies binnen, zodat de planning met name zal afhangen van de ontwikkelingen rond het seniorencomplex en de locatie Smedes BV.

Inhoud plan
Het dorpsvernieuwingsplan is een omvangrijk plan, maar ook een mooi plan. Er wordt veel aandacht geschonken aan duurzaam materiaal in de verhardingen (gebakken klinkers) en aan het groen. Er komen meer bomen en heggen, zoals je ook vaak op oude foto's van vroeger ziet. In de Greate Buorren komt op de zuidzijde een bomenrij met daartussen parkeervakken. Aan de noordzijde wordt het bestaande trottoir iets verbreed. In zijn algemeenheid zal de gemeente nog overleg voeren met particulieren over het planten van groen op particuliere grond en zo nodig over inrichting van de bestrating. Op de Brandsmaloane zal het asfalt van "It tennispaadsje" worden doorgetrokken naar de Buorren. De stinksloot aan de westzijde zal worden gedempt en worden voorzien van riolering, zodat het doorgaande voetpad hierop kan worden aangelegd. Verderop komt het asfaltpad te liggen op de huidige haveloze parkeerplaatsen, zodat conform de wens van de buurt een prachtig wandelpad ontstaat op de overzijde van de weg. Een aantal karakteristiek straatjes zal van bijzondere bestrating worden voorzien met gele en rode steentjes. Het betreft o.a. It Tsjerkepaed, gedeelte Eendrachtsweg en de Singel (smalle stuk). Ook de Inialoane wordt voorzien van gebakken steen en een visueel smallere rijbaan. Op de Lytse Buorren/Ljippenstâl zal extra parkeergelegenheid komen en wordt de omgeving kerk verder opgewaardeerd. Op De Tuije zal de berm vanaf de Singel tot de drempel bij de speelplaats worden voorzien van gebakken klinkers, zodat deze niet langer door aanwonenden hoeft te worden geschoffeld. Voor verder info verwijs ik naar de informatieavond c.q. middagen.

Verkeersaspecten
Het hele dorp zal 30-km zone worden hetgeen bij de toegangen duidelijk gemaakt zal worden d.m.v. een versmalling of verhoging en bebording. It Tsjerkepaed en de Singel (smalle stuk) zullen alleen toegankelijk worden voor fietsers en voetgangers m.u.v. bewoners, die ook met brommer of auto mogen. Voorts zal het hele dorp zodanig worden ingericht dat de toegankelijkheid voor invaliden en ouderen is gewaarborgd. In een aantal straten komen plateaus. Er is gekozen voor niet teveel drempels.

Subsidie opknappen woningen
Het is de bedoeling dat de gehele woonomgeving wordt opgeknapt, d.w.z. niet alleen de straten en het groen maar ook de woningen. De panden binnen het dorpsvernieuwingsgebied zijn geïnventariseerd. Het blijkt dat ca. 34 woningen in aanmerking komen voor het subsidie voor het opknappen van woningen.

Seniorencomplex
Talma, als projectontwikkelaar, en de gemeente hebben getreuzeld met de ontwikkeling van het plan, zodat dorpsbelang zijn ongenoegen heeft kenbaar gemaakt bij de wethouder. Inmiddels ligt er een plan, dat i.v.m. trappen niet de goedkeuring kan verdragen van de seniorencommissie. Op dit moment wordt er druk onderhandeld tussen dorpsbelang, de Gariper commissies, de gemeente en Talma om de plannen aan te passen. Het was de bedoeling dat Talma ook nog voor de zomer een informatieavond voor belangstellenden zou organiseren, maar het zou mij niet verbazen dat dit toch weer later wordt. In elk geval hoop ik dat dit najaar of volgend voorjaar gestart zal worden met de realisatie van het complex. De huidige plannen gaan uit van 15 huurwoningen en 5 koopwoningen.

Bejaardenwoningen gezamenlijke diaconiën
Er is overleg met de Stichting tot aankoop van de 8 diaconiewoningen. Hoewel een aantal bewoners wellicht in het seniorencomplex gehuisvest zullen worden heeft de Stichting aangegeven dat haar bewoners 3 jaar de tijd moeten hebben om om te zien naar een andere passende woning. Dat betekent dat het tenminste 3 jaar zal duren dat de huisjes gesloopt zullen worden, waarna er koopwoningen gebouwd zullen worden. De gemeente heeft vastgesteld dat de dorpsvernieuwing van de straten rondom hierop niet op kan wachten.

Locatie Jan Smedes BV
De panden van Smedes BV worden getaxeerd voor aankoop door de gemeente. Bovendien is milieuonderzoek gepleegd, waaruit bleek dat er een forse bodemsanering zal moeten plaats vinden teneinde hier weer nieuwe woningen te mogen bouwen. De gemeente hoopt de onderhandelingen met Smedes BV spoedig af te ronden. Dorpsbelang heeft de gemeente verzocht hier een plan te ontwikkelen voor goedkope koopwoningen voor starters in het dorp.

Dorpsvernieuwingscommissie/G.Faber

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.4, 13 april 2001)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk