(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.4, 13 april 2001)

Nieuws van Dorpsbelang

Onderstaand een kort verslag van de ledenvergadering welke werd gehouden op 26 februari 2001 in café Unicum.

Voorzitter Karel Pander kan ca.60 aanwezigen welkom heten. De financiële situatie van de vereniging is goed, de kosten zijn ondanks diverse activiteiten binnen de begroting gebleven. Het bestuur stelt voor de hoogte van de contributie ongewijzigd te laten. Liesbeth v.d. Meulen is als bestuurslid/notulist aftredend en wordt op gevolgd door Tineke Hamburg. Als dank voor haar inzet ontvangt Liesbeth een attentie. Op 17 maart aanstaande wordt de jaarlijkse "himmeldei" gehouden. Organisatie is in handen van de Jagersvereniging en de Fûgelwacht. De schooljeugd zal tevens haar medewerking verlenen. (I.v.m. de beperkingen welke zijn opgelegd vanwege de mond- en klauwzeer is de "himmeldei" voorlopig uitgesteld). De dorpskrant "De Rabbelskûte" draait prima. De oudejaarscommissie welke de festiviteiten in de loods organiseerde was tevreden, jammer dat elders in het dorp problemen ontstonden. Getracht wordt calamiteiten in de toekomst te voorkomen. Over de plannen omtrent de ontsluiting van N-O Friesland wordt uitgebreid gesproken. D.m.v. van sheats en schetsen wordt de nodige informatie gegeven over een aantal mogelijke alternatieven. De aanwezigen hadden de volgende opmerkingen/suggesties:

 1. De geluidsoverlast moet beperkt blijven.
 2. Afname verkeersoverlast op de Easterein/Gravinneloane/Westerein.
 3. Natuur- en waterwingebieden moeten in stand gehouden worden.
 4. Er moeten mogelijkheden blijven voor recreatie.
 5. Landschappelijk karakter van het gebied moet blijven bestaan.
 6. Boeren moeten niet belemmerd worden in hun bedrijfsuitvoering.
 7. De huidige bebouwing dient te worden ontzien.
 8. Uitbreiding van het binnenkort aan te leggen bedrijventerrein moet mogelijk blijven.

Een deel van de aanwezigen voelt dan ook meer voor uitbreiding van de bestaande ontsluiting Burgum - Nijega, met beperkingen voor "sluipverkeer"via de Easterein/Westerein. De inrichting van het bedrijventerrein aan de Gravinneloane zal op korte termijn van start gaan. Er is plaats voor 8 bedrijven.

Betreffende de dorpsvernieuwing wordt gemeld dat de commissie dorpsvernieuwing i.s.m. de gemeente druk bezig is met de uitwerking van de plannen. Tijdens een hoorzitting zal binnenkort nadere uitleg volgen. Ook zal de seniorencommissie begin maart overleg hebben met Talma omtrent de voortgang van het te bouwen seniorencomplex. Het bestuur van Dorpsbelang stelt voor het voetpad tussen Brandsmaloane en Feanhùsterpaad officieel de naam "Tennispaadsje" te geven. De vergadering gaat hiermee akkoord. Om ca. 10.30 sluit de voorzitter de vergadering. Een week na deze vergadering is er nader overleg geweest tussen de senioren commissie, woningbouwvereniging Talma en de gemeente over de verder uitgewerkte plannen voor de seniorenhuisvesting. Op de bestuursvergadering van dorpsbelang (13 maart) zijn de plannen gezamenlijk doorgesproken. Er zijn de nodige kanttekeningen geplaatst bij de ontwerpplannen, welke door de seniorencommissie verder met de betrokken partijen zal worden besproken. We denken dat er op korte termijn meer details bekend gemaakt kunnen worden.

Het bestuur.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.4, 13 april 2001)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

 • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
 • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
 • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
 • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
 • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
 • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
 • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
 • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
 • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk