(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.5, 15 juni 2001)

Nieuws van DORPSBELANG

Bedrijventerrein
U hebt het allemaal kunnen zien "de skeppe is yn'e grûn". De werkzaamheden voor de aanleg van het bedrijventerrein zijn in volle gang. Het laatste traject in de voorbereidingen is gelukkig vlot verlopen. De ondernemers die een kavel hebben toegewezen gekregen kunnen dan ook binnen niet al te lange tijd los met de bouw van hun nieuwe pand. Een belangrijke ontwikkeling voor ons dorp, want we willen graag een leefbaar dorp zijn en blijven.

Dorpsvernieuwing - seniorencomplex
Het gaat niet snel met de voortgang van de plannen voor dorpsvernieuwing. De, in de vorige "Rabbelskûte " genoemde informatie bijeenkomst, is nog steeds niet georganiseerd. De commissie dorpsvernieuwing wacht dan ook ongeduldig op deze bijeenkomst, welke door de gemeente belegd zal worden. Vanuit Dorpsbelang zijn ook acties ondernomen om de vaart er in te houden. Ook de seniorencommissie welke met de woningbouwvereniging en de gemeente de plannen voor het seniorencomplex uitwerkt wacht op uitwerking en aanpassing van de plannen. Maar we houden goede moed !!

Vuilcontainers
Het komt voor dat op vrijdag bepaalde trottoirs geblokkeerd worden door vuilcontainers. Dit kan lastig zijn. Het zou daarom goed zijn dat na het legen van de containers, deze weer zo snel mogelijk teruggehaald worden. We begrijpen dat dit niet voor iedereen mogelijk is en dat het probleem slechts gedeeltelijk wordt opgelost, maar hoe minder containers blijven staan hoe ruimer de doorgang.

Hondenpoep
Met regelmaat blijft het noodzakelijk de hondenpoep problematiek aan te zwengelen. Gelukkig zij er veel hondenliefhebbers die hun hond uitlaten waar het is toegestaan en/of ze maken gebruik van een "hondenpoepschepje". Jammergenoeg is dit nog niet bij iedereen een automatisme. Met name de groenstroken in de diverse buurten en de plantsoenen op de hoek

Greate Buorren, Inialoane. en Tsjerkepaed zijn geen hondentoiletten !!! Vaak staan er borden bij geplaatst, maar ook als ze er niet staan is het logisch dat u een andere locatie zoekt. De gratis schepjes zijn nog steeds verkrijgbaar bij fouragehandel G. Elzinga

Straatnaam
Dorpsbelang heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend om het pad dat loopt vanaf de Brandsmaloane naar het Feanhústerpaad het TENNISPAADSJE" te gaan noemen. Voor velen is dit reeds een ingeburgerde naam, omdat dit paadje in het verleden de enige toegang was tot de tennisbanen.

Nieuwbouw
Het Feanhústerpaad is grotendeels op nieuw bestraat en het braakliggende terrein tussen Feanhústerpaad en Sânhichte is geëgaliseerd en ingezaaid. We zijn blij met deze aanpak, die het geheel een beter aanzien geeft.

Groenbeleid
De gemeente heeft aangegeven in het kader van nieuw beleid betreffende het gebruik van bestrijdingsmiddelen de beplanting op gedeelten van de Tuije en de Ljippenstâl aan te pakken. Met de buurtverenigingen is dit besproken.

Zo bent u eerst weer even op de hoogte van het wel en wee in ons dorp, we hopen dat we met z'n allen kunnen genieten van een goede vakantieperiode.

Bestuur Dorpsbelang

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.5, 15 juni 2001)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk