Uit: Weekblad Actief , woensdag 20 juni 2001

'Garyp' en 'Gytsjerk' beijveren spoed

Bouwprojecten komen moeizaam van de grond

GYTSJERK/GARYP - Woonbedrijf Talma en Bouwbedrijf Westerbaan zijn het in beginsel eens geworden, dat ze samen het nieuwe winkelhart van Gytsjerk zullen opzetten. Dat heeft geruime tijd geduurd, erkent Renk Heimer van Talma. Bovendien is er over de details nog een en ander te bespreken. "Daar kan ik nog wel tien keer op schieten", zegt Heimer, die opmerkt dat ook andere betrokkenen die kans nog krijgen. Ook Bart van der Meulen die voor Bouwbedrijf Westerhaan het project leidt, wil niet in details treden, omdat de architect nog druk bezig is met het ontwerp.

Secretaris Marten van der Wal van Dorpsbelang Gytsjerk beklaagt zich in dorpskrant De Einekoer over de trage voortgang van het project én over de geringe informatie hierover van gemeentewege. Voorlichter Kees Koopmans van de gemeente Tytsjerksteradiel erkent dat het geruime tijd stil geweest is, maar dat Talma en Westerbaan het nu toch eens zijn, dat ze de 'de kar' gaan trekken.

Een ander woningbouwproject, op de 'locatie Wymenga' aan de Greate Buorren in Garyp, lijkt ook enige vertraging op te lopen. Dit als gevolg van kritiek van de Vereniging van Dorpsbelangen in Garyp. De voorzitter van de dorpskrant, Gjalt Faber, brengt die kritiek met enig cynisme in dorpskrant 'De Rabbelskûte' van Garyp van juni. 'Een aantal ouderen wil hier graag samen in een seniorencomplex wonen. De gemeente heeft dit reeds jaren toegezegd en dorpsbelang en de seniorencommissie ijveren al lang voor dit ideaal. Maar kennelijk neemt de gemeente Tytsjerksteradiel de Gariper ouderen niet serieus. Ze mogen wel op de locatie Wymenga wonen als ze maar willen trap lopen. Dat het te lang duurt en de plannen voor de Gariper senioren niet deugen, interesseert ze kennelijk niet.'

Wethouder Sytie Siegers (CDA), zelf inwoonster van Garyp, erkent te zijn geschrokken van het artikeltje de dorpskrant, maar ze merkt ook op, dat er al een gesprek met Dorpsbelang Garyp is geweest. 'It iene hat it oare blykber krúst'. Ze trekt zich de kritiek wel aan. Er wordt daarom alsnog gepoogd, een ontwerp tot stand te brengen zonder trappen, met liften dus. Of dat snel zal lukken is niet zeker. Vast staat, dat het Project hierdoor enige vertraging oploopt. 'Dat haw ik der graach foar oer', zegt Siegers, 'want we moatte eins al ta op 'levensloopbestendige' wenten. Mar it moat dan wol finansjeel mooglik wê e. Vandaar dat er komende week met diverse betrokkenen overleg wordt gevoerd. Of dat overleg over een iets andere opzet er ook nog voor de zomervakantie komt met Dorpsbelang Garyp, durft de wethouder niet te garanderen. 'We wolle as gemeente de diakonywenten by de Herfoarme tsjerke der ek wol by belûke', zegt ze. GvdM.

Uit: Weekblad Actief , woensdag 20 juni 2001

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk