(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.2, 16 nov.2001)

Nieuws van Dorpsbelang

Hoera, op maandag 5 nov. jl. was het zo ver, echt nieuws over hoe we verder gaan met de dorpsvernieuwing en daaraan gekoppeld een nieuw plan voor de bouw van de seniorenwoningen. Hoewel de plannen nog niet alle ambtelijke molens hebben gepasseerd, zijn we als bestuur geïnformeerd over de stand van zaken. Naar ons idee zijn de nu uitgewerkte plannen voor het te bouwen seniorencomplex zodanig aangepast dat ze in elk geval veel beter beantwoorden aan de in Garyp levende ideeën.

De betreffende ambtenaren willen graag op redelijk korte termijn het dorp informeren. Een eerste informatieavond zal in december plaats vinden. Nadere gegevens over de datum zullen op de OVG-folder vermeld worden. Houd deze folder dus in de gaten!!

Op deze avond wordt informatie verstrekt over het totale plan van aanpak en natuurlijk is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Het spreekt voor zich dat het voor alle dorpsbewoners van groot belang is hierbij aanwezig te zijn. Verder is het de bedoeling daarna een aantal bijeenkomsten te organiseren waarin meer in detail de plannen worden toegelicht. Vooral voor hen die wonen in de zones waar de dorpsvernieuwing wordt doorgevoerd is dit van groot belang.

Data voor de vervolg bijeenkomsten moeten nog vastgesteld worden. U wordt hierover vroegtijdig op de hoogte gebracht. Als bestuur van dorpsbelang hopen we op een goede voortgang, nu de trein in beweging is moeten we trachten zoveel als mogelijk de vaart er in te houden, zodat binnen afzienbare tijd de eerste schop de grond in kan.

Tijdens onze vergadering van 10 oktober jl. hebben we royaal tijd besteed aan de viering van oud en nieuw. Het behoeft geen nadere uitleg dat niemand baat heeft bij een viering zoals die verliep in de laatste oudejaarsnacht. In elk geval zal in het plan van aanpak samen met de gemeente, de oudejaarsploeg en mogelijk ook met een afvaardiging van de jeugd worden besproken. In december meer over dit onderwerp.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 5de Jaargang Nr.2, 16 nov.2001)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk