(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 3de Jaargang Nr.1, 24 september 1999)

Nieuws van Dorpsbelang

Op 8 juli en 7 sept vergaderde het bestuur van Dorpsbelang en beide
keren was de agenda goed gevuld. Onderstaand doen wij u over diverse
items de nodige informatie toekomen:

Cursus
Een aantal leden van het bestuur hebben een cursus gevolgd bij de Feriening Lytse Doarpen. De cursus heeft tot doel te komen tot een soort beleidsvisie waarin de ver.van dorpsbelang haar ideeën aangeeft voor de komende jaren. In het komende winterseizoen zullen wij ons beraden over hoe we zoiets in Garyp kunnen aanpakken.

Glascontainer
Zoals reeds eerder is vermeld, kan het voorkomen dat de glascontainer overvol raakt. Wilt u dan s.v.p.geen flessen etc. op of rond de container zetten, vooral in het weekend kan dit vervelende gevolgen hebben. Treft u met regelmaat een overvolle container aan geef het dan door aan 1 van de bestuursleden van dorpsbelang, zodat wij de gemeente kunnen informeren.

Hangplek
Nog steeds is het niet gelukt een zodanige locatie te vinden die zowel voor de gemeente, de jeugd als de omwonenden acceptabel is. Het bestuur zal opnieuw overleggen met een afvaardiging van de jeugd en de jeugd- en jongerenwerker van de gemeente.

Dorpswachten
Ze zijn er, de dorpswachten o.a. tijdens het ielrikjen waren ze paraat om toezicht te houden. Een presentatie over deze, voor onze gemeente nieuwe taak, vindt u elders in deze Rabbelskûte.

Nieuwbouw en bedrijventerrein
Het bestuur heeft nadrukkelijk bij de gemeente aangeklopt vanwege de bouwstop voor het nieuwbouwplan en voor een snelle aanpak van het bedrijventerrein. Omtrent verdere nieuwbouw in de eerstkomende jaren is opnieuw een negatieve reactie ontvangen, maar we geven nog niet op. Over het bedrijventerrein zal op korte termijn meer duidelijkheid komen.

Jammer
Ontzettend jammer vinden we het dat de bankjes die net voor de vakantieperiode zijn geplaatst in het plantsoen hoek Inialoane/Greate Buorren zodanig zijn vernield en beklad dat het geen verfraaiïng maar een aanfluiting is geworden. Jammer omdat juist dit hoekje een ideale plaats is voor fietsers etc. om even tot rust te komen, jammer voor ons allen als dorpsgenoten. Laten we er met elkaar aan werken dat dit soort uitermate vervelende incidenten in ons dorp niet meer plaats kunnen vinden. Ga verantwoord om met andermans eigendommen en wijs zonodig anderen op hun verantwoordlijkheden.

Contributie
Eind sept. zal de automatische afboeking plaatsvinden van de contributie, de "niet" geautomatiseerden worden thuis "verrast".

Groenstrook
De brede groenstrook in de nieuwbouwwijk ligt er nog onverzorgd bij, maar gelukkig had de gemeente, een luisterend oor toen dorpsbelang aangaf dat aanpak noodzakelijk was. Voor de winter zal e.e.a. er correct uitzien.

Windenergie
Het bestuur van dorpsbelang zal binnenkort een bezoek brengen aan het windmolenpark bij Herbayum. Nu we op meerdere wijze geconfronteerd worden met plannen voor windmolens in de (directe) omgeving van ons dorp hjkt het ons verstandig ons meer in de problematiek te gaan verdiepen, zodat we in staat zijn, wanneer nodig, een weloverwogen standpunt in te kunnen nemen. Verder heeft een delegatie van het bestuur een voorlichtingsavond bijgewoond van de vereniging "Noordenwind" die samen met het Nuon de plannen voorbereidt voor de plaatsing van 6 windmolens tussen de Wâldwei en de Polderdyk. Het bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Smallingerland moet hiervoor nog worden aangepast. In dat kader kan zonodig nog bezwaar worden gemaakt. De ver. "Noordenwind" zal eind dit jaar de inwoners van de omringende dorpen, waaronder Garyp, informeren via een huis-aan-huis-folder en een voorlichtingsavond.

Dorpsvernieuwing
Op dit moment is het wachten op de toezegging van een provinciale subsidie, vervolgens kan er een definitievere invulling worden gegeven aan de plannen. Wel kunnen we melden dat de bungalow van de fam. Wierda op de hoek Gr. Buorren Inialoane is aangekocht door de woningbouwverenging Talma, en tevens dat een afvaardiging van het bestuur van dorpsbelang een informatieve bijeenkomst heeft gehad met de OVG. We denken dat we in een volgende Rabbelskûte meer informatie kunnen geven. Hebt u informatie of vragen die het belang van ons aller dorp aangaan, klop gerust aan bij een van de bestuursleden.

Secretaris Dorpsbelang
Hayke Haanstra

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 3de Jaargang Nr.1, 24 september 1999)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk