(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 3de Jaargang Nr.2, 26 november 1999)

Nieuws van Dorpsbelang

Dorpsvernieuwing
Zoals u o.a via radio Fryslân en de prov. kranten hebt kunnen lezen , is de toezegging van de provinciale subsidie voor de dorpsvernieuwing Garyp toegezegd. De dorpsvernieuwing zal in een aantal fases worden uitgevoerd. Aanpak van de omgeving hoek Greate Bourren / Inialoane en het daarbij behorende seniorencomplex staat in fase 1 genoteerd. Hoe de planning en verdere aanpak eruit zal gaan zien is op dit moment nog niet helemaal duidelijk, wij verwachten op korte termijn een uitnodiging van de gemeente voor nader overleg en zullen u in de volgende Rabbelskûte hierover verder informeren. Tevens zal er een "commissie dorpsvemieuwing" geformeerd worden, deze commissie zal intensief betrokken zijn bij de totale aanpak.

Bedrijventerrein
Ook in de aanpak van het bedrijventerrein begint schot te komen. De laatste berichten zijn dat de gemeente de benodigde grond aan de Gravinneloane heeft aangekocht. Plan(nen) van aanpak kunnen worden uitgewerkt, gegadigden zijn hiervan inmiddels op de hoogte gesteld. Ook hierover in een volgende Rabbelskûte meer.

Buurtvereniging
Het heeft even geduurd maar ook in de nieuwbouwwijk is een buurtvereniging. Deze vereniging omvat het Feanhusterpaad, Sânhichte, leike Boanstraloane (gedeelte nieuwbouw) en Feanhúzen. Op een gezellige avond waarbij vrijwel de hele buurt aanwezig was werd het startschot gegeven. Ook namens Dorpsbelang veel succes.

Zwanen
Alle bewoners van Garyp kunnen sinds kort genieten van een koppel prachtige zwarte zwanen, welke in de vijver aan het Feanhusterpaad hun rondjes zwemmen. Een heel aardig initiatief vanuit het dorp, wat zeker het vermelden waard is.

Oudejaarsviering
De oudejaarscommissie is al weer druk bezig met alle voorbereidingen voor een knallend millenniumfeest. Zie voor meer informatie elders in deze Rabbelskûte.

Tot zover deze keer het nieuws van Dorpsbelang, graag tot een volgende keer.

Bestuur Dorpsbelang

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 3de Jaargang Nr.2, 26 november 1999)

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding