(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 3de Jaargang Nr.5, 19 mei 2000)

Nieuws van Dorpsbelang

Zoals gebruikelijk doen wij u onderstaand weer de nodige informatie toekomen over het wel en wee van ons dorp.

Bestuurszaken
Tijdens de ledenvergadering gehouden in febr. jl., werd Karel Pander gekozen als nieuw bestuurslid. In de daaropvolgende bestuursvergadering werd afgesproken dat Karel de functie van voorzitter zal gaan innemen.
De functies van de overige bestuursleden blijven ongewijzigd. Voor de goede orde bijgaand een overzicht van het huidige bestuur.

Karel Pander - voorzitter

Gjalt Faber - 2e voorzitter

Hayke Haanstra - secretaris

Klaas Vettman - penningmeester

Liesbeth vd Meulen - notuliste

Trienke Pander - bestuurlid

Jan Sijtsema - bestuurslid

 

Glascontainer
Zoals reeds eerder is aangegeven komt het met regelmaat voor dat de
glascontainer te weinig capaciteit heeft. I.o.m. de gemeente is besloten
dat er op korte termijn een tweede container bij geplaatst wordt, waardoor
de problemen van "overbelading" uit de wereld zullen zijn.

Hangplek
Een afvaardiging van de jeugd en de jeugd- en jongerenwerker van de gemeente hebben samen met dorpsbelang, het bestuur van de tennisclub en de grondeigenaar de mogelijkheden besproken van het plaatsen van een container achter de tennisbanen. De jeugd zelf zal een container aanschaffen en zodanig inrichten dat e.e.a. er naar de geldende eisen uit zal zien.

Bedrijventerrein
De aanpak van het bedrijventerrein is een kwestie van tijd. De gemeente
bekijkt op dit moment wat de meest logische wijze van inrichting is, ook
met het oog op mogelijk verdere uitbreidingen in de toekomst.

Dorpsvernieuwing
Er is ondertussen een commissie dorpsvernieuwing geformeerd bestaande uit: Margreet Wijmenga, Oebele Herder, Hendrik Raap en Gjalt Faber, zij gaan samen met de verantwoordelijke ambtenaren een plan van aanpak en inrichting uitwerken.

Schoonmaakactie
Dit jaar hebben we in ons dorp niet deelgenomen aan de jaarlijkse actie "Himmeldei". Ondertussen is er contact geweest tussen de oorspronkelijke organisatoren en dorpsbelang. Er zijn afspraken gemaakt hoe we verder gaan met de "Himmeldei" in de komende jaren. Omdat er rond de nieuwbouwwijk veel bouwafval etc. lag in de sloten en vijvers, hebben een drietal bestuursleden van dorpsbelang het initiatief genomen om zelf een "Himmeldei" in het klein te houden. In twee uur tijd was de klus geklaard met als resultaat twee afgeladen aanhangers vol troep en bouwafval. Wie weet, misschien een idee voor buurtverenigingen om eens een paar uur opruimend actief te zijn!!

Bankjes
Een van de bankjes welke voorheen stond op de boek Inialoane/Greate Buorren heeft een nieuwe bestemming gevonden. Bij ons kunstwerk aan de Greate Buorren kunnen dorpsgenoten en (fietsende) passanten nu genieten van een welverdiende rustpauze.

Wegenonderhoud/riolering
De gemeente heeft ons te kennen gegeven dat de Mounehoek dit jaar opnieuw geasfalteerd zal worden, en De Tuije zal "over kop" moeten vanwege nieuwe riolering. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 22 april t/m 14 juli. Dorpsbelang heeft de gemeente er op gewezen dat 14 juli de absolute deadline is i.v.m het feest.

Nieuwbouwwijk
In de nieuwbouwwijk is kort geleden een hele serie bomen geplant, hierdoor krijgt het geheel een meer "aangeklede" uitstraling. Tevens bouwt men in/boven de vijver een voederplaats voor eenden en zwanen. Een initiatief waar zowel de buurt als dorpsbelang erg blij mee is.

Tot zover de meest actuele zaken, voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij een van de bestuursleden.

Hayke Haanstra

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 3de Jaargang Nr.5, 19 mei 2000)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk