Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.1, 6 okt. 2000)

NIEUWS VAN DORPSBELANG

Terugblik SIMMER 2000 / Garyp 2000


Het vorige "Nieuws van Dorpsbelang" werd afgesloten met de wens dat alle Garipers, âld - Garipers en gasten zouden kunnen genieten van Simmer 2000/Garyp 2000.
En genieten dat was het voor allen die op diverse manieren deel hebben genomen aan de festiviteiten. Eén van de doelstellingen van Simmer 2000 was: "tijd voor ontmoeting" en uit de vele reacties viel op te maken dat deze doelstelling zeker is gehaald.
Vanaf de karaokeavond t/m de tentdienst was het één grote ontmoeting. Een waar feest voor ons als Garipers, maar ook voor de vele gasten uit binnen en buitenland.
Koart sein in tige slagge barren.
Met dank aan allen die op wat voor wijze dan ook hun steentje hebben bijgedragen aan de organisatie en /of uitvoering.
Er zijn nog een aantal "Rabbelskûtes extra", de speciale uitgave voor de expositie, belangstellenden kunnen er eentje afhalen bij Klaas Vettman, Inialoane 58 (zolang de voorraad strekt.)
Het is nog niet bekend of het mogelijk is de vertoonde film te kopieëren, hierover volgt nader bericht.

Bedrijventerrein
Zoals onlangs op de kabelkrant stond te lezen is er royale interesse voor het bedrijventerrein.
De gemeente heeft toegezegd dat er uiterlijk in september nadere uitleg zal komen over een plan van aanpak. Omdat de tijd dringt rekent Dorpsbelang erop dat ervan gemeentewege alles aan gedaan wordt om zo spoedig mogelijk uit de startblokken te kunnen.
Geïnteresseerde ondernemers wordt geadviseerd ook zelf contact op te nemen met de betreffende ambtenaren, zodat men goed doordrongen is van het belang van een snelle aanpak. Ook zij die interesse hebben voor een stuk bedrijventerrein, maar dit nog niet bij de gemeente kenbaar hebben gemaakt worden geadviseerd dit z.s.m. te doen. Ook al met het
oog op mogelijk verdere uitbreidingen in de toekomst.

Container/Hangplek
De jeugd heeft haar stek gevonden. Door zelfwerkzaamheid is de container omgetoverd tot een acceptabel onderkomen. Op dit moment wordt nog gezorgd voor een betere toegang en wordt o.a. de bestrating rondom de container afgewerkt. In een volgende Rabbelskûte zal de jeugd zelf zorgen voor een stukje publiciteit.

Tot slot
Voorafgaande aan de vergadering van 6 sept. jl. hebben we als bestuur van Dorpsbelang een rondgang gemaakt door en rond het dorp. Diverse zaken die storend zijn en/of verbeterd kunnen worden zijn genoteerd en doorgespeeld naar de gemeente. Zoals eerder doorgegeven kunt ook u als dorpbewoner van belang zijnde zaken direct melden bij de gemeente, zie voor de tel. nummers onder het hoofdstuk "belangrijke adressen" in elke uitgave van de Rabbelskûte.

(Uit: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 4de Jaargang Nr.1, 6 okt. 2000)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk